Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
NexGard Merial

Merial

NexGard (Recept vereist)

€21.70

Wilt u NexGard bestellen dan dient u ingeschreven te staan bij een van onze praktijken en moeten wij uw huisdier in de afgelopen 12 maanden gezien hebben en het middel hebben voorgeschreven. Vermeld bij uw bestelling dat u klant bent in de praktijk.

BIJSLUITER

NexGard 11 mg kauwtabletten voor honden 2–4 kg
NexGard 28 mg kauwtabletten voor honden >4–10 kg
NexGard 68 mg kauwtabletten voor honden >10–25 kg
NexGard 136 mg kauwtabletten voor honden >25–50 kg

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder: MERIAL
29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon
Frankrijk

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: MERIAL
4 Chemin du Calquet
31000 Toulouse

Frankrijk

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

NexGard 11 mg kauwtabletten voor honden (2–4 kg) NexGard 28 mg kauwtabletten voor honden (>4–10 kg) NexGard 68 mg kauwtabletten voor honden (>10–25 kg) NexGard 136 mg kauwtabletten voor honden (>25–50 kg)

Afoxolaner

3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN

Elke kauwtablet bevat:

Gevlekt rood tot roodbruin, cirkelvormig (tabletten voor honden 2–4 kg) of rechthoekig (tabletten voor honden >4–10 kg, tabletten voor honden >10–25 kg en tabletten voor honden >25–50 kg).

4. INDICATIES

Behandeling van vlooieninfestaties bij honden (Ctenocephalides felis en C. canis) gedurende minstens 5 weken. Het product kan worden gebruikt als onderdeel van een programma ter bestrijding van door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis (FAD).

NexGard

Afoxolaner (mg)

kauwtabletten voor honden 2–4 kg

11,3

kauwtabletten voor honden >4–10 kg

28,3

kauwtabletten voor honden >10–25 kg

68,0

kauwtabletten voor honden >25–50 kg

136,0

16

Behandeling van tekeninfestaties bij honden (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). Eén behandeling doodt teken tot maximaal één maand.

Vlooien en teken moeten hechten aan de gastheer en zich voeden om te worden blootgesteld aan de werkzame stof.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen.

6. BIJWERKINGEN

Milde gastro-intestinale symptomen (braken, diarree), pruritus, lethargie, of anorexie kunnen in zeer zeldzame* gevallen worden waargenomen. Deze voorvallen zijn over het algemeen zelflimiterend en van korte duur.

* minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Honden.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor orale toediening.

Dosering:
Het product dient te worden toegediend in overeenstemming met de volgende tabel om een dosering te garanderen van 2,7–6,9 mg/kg lichaamsgewicht.

Gebruik een geschikte combinatie van kauwtabletten van verschillende/dezelfde sterkte voor honden boven 50 kg lichaamsgewicht.
De tabletten mogen niet worden gedeeld.

Behandelschema:
Maandelijkse intervallen gedurende het vlooien- en/of tekenseizoen, gebaseerd op lokale epidemiologische situaties.

Lichaamsgewicht van hond (kg)

Toe te dienen sterkte en aantal kauwtabletten

NexGard 11 mg

NexGard 28 mg

NexGard 68 mg

NexGard 136 mg

2–4

1

>4–10

1

>10–25

1

>25–50

1

17

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

NexGard tabletten zijn kauwbaar en smakelijk voor de meeste honden. Indien de hond de tabletten niet direct accepteert, kunnen ze worden toegediend met voedsel.

10. W ACHTTERMIJN

Niet van toepassing.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op de doos na EXP. Voor dit diergeneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: Parasieten moeten beginnen met zich te voeden om blootgesteld te worden aan afoxolaner, derhalve kan het risico op de overdracht van door parasieten overgedragen ziekten niet worden uitgesloten.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
In afwezigheid van beschikbare gegevens dient de behandeling van puppy’s jonger dan 8 weken en/of van honden die minder dan 2 kg wegen gebaseerd te zijn op een baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: Om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot het diergeneesmiddel, slechts één kauwtablet per keer uit de blister verwijderen. Stop de blister met de overgebleven kauwtabletten terug in de kartonnen doos.

Handen wassen na gebruik van het product.

Gebruik tijdens dracht en lactatie:
Uit laboratoriumonderzoek bij ratten en konijnen zijn geen gegevens naar voren gekomen die wijzen op teratogene effecten of enige nadelige gevolgen op de reproductiecapaciteit van mannetjes of vrouwtjes. De veiligheid van dit diergeneesmiddel is niet vastgesteld tijdens dracht en lactatie of in fokhonden. Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk:
Er werden geen bijwerkingen gezien in gezonde Beagle puppy’s ouder dan 8 weken, na behandeling met 5 keer de maximale dosis, 6 keer herhaald met een interval van 2–4 weken.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen tevens ter bescherming van het milieu.

18

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Zie voor nadere bijzonderheden over dit diergeneesmiddel de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu/).

15. OVERIGE INFORMATIE

Afoxolaner is een insecticide en acaricide behorende tot de isoxazoline familie.

NexGard is actief tegen volwassen vlooien, evenals tegen verschillende tekensoorten zoals Dermacentor reticulatus en D. variabilis, Ixodes ricinus en I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum, en Haemaphysalis longicornis.

NexGard doodt vlooien binnen 8 uur en teken binnen 48 uur.
Het product doodt vlooien vóór eiproductie en voorkomt daardoor besmetting van de leefruimte.

Voor elke sterkte zijn de kauwtabletten beschikbaar in de volgende verpakkingsgrootten: Kartonnen doos met 1blister met  3 of 6 kauwtabletten.


Deel dit product


Meer uit deze Categorie