Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Milbactor ontwormingstabletten | 4 Tabletten

CEVA Sante Animale

Milbactor ontwormingstabletten | 4 Tabletten

€21.55 €27.53

Milbactor ontworminstabletten , grote hond

Smakelijke ontwormingstabletten voor honden van minimaal 5  kg tot 25 kg.
Werkzaam tegen spoelwormen, lintwormen en ter preventie tegen long- en hartworminfecties.

Ontworm uw hond 4 x per jaar en in overleg met uw dierenarts

bijsluiter: 

Milbactor 12,5 mg/125 mg tabletten voor honden met een gewicht van ten minste 5 kg.
SAMENSTELLING Per tablet: Werkzame bestanddelen: Milbemycine oxime 12,5 mg Praziquantel 125,0 mg Hulpstoffen: Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.

3. FARMACEUTISCHE VORM Tablet. Geelachtig-witte tablet met bruine vlekjes en een ronde, lichte biconvexe vorm.

4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Doeldiersoort Hond (met een gewicht van ten minste 5 kg).


4.2 Indicaties  Voor de behandeling van menginfecties door volwassen cestoden en nematoden van de volgende species:
- Cestoden: Dipylidium caninum Taenia spp. Echinococcus spp. Mesocestoides spp.
- Nematoden: Ancylostoma caninum Toxocara canis Toxascaris leonina Trichuris vulpis Crenosoma vulpis (afname van het infectieniveau) Angiostrongylus vasorum (afname van het infectieniveau door immature volwassen (L5) en volwassen stadia van de parasiet; zie voor een specifiek behandelschema en ziektepreventie rubriek 4.9 “Dosering en toedieningsweg”). BD/2014/REG NL 114740/zaak 379321 5 Thelazia callipaeda (zie voor een specifiek behandelschema rubriek 4.9 “ Dosering en toedieningsweg”). Het diergeneesmiddel kan ook worden gebruikt ter preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis), wanneer een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is.


4.3 Contra-indicaties Niet gebruiken bij honden met een gewicht van minder dan 5 kg. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of (één van) de hulpstoffen. Zie ook de rubriek 4.5 "Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik".


4.4 Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse.


4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik S
Studies met milbemycine oxime wijzen erop dat de veiligheidsmarge bij sommige Collies of aanverwante rassen kleiner is dan bij andere rassen. Bij deze honden moet de aanbevolen dosering strikt worden gevolgd. De tolerantie van het diergeneesmiddel bij jonge pups van deze rassen is niet onderzocht. De klinische verschijnselen bij Collies komen overeen met de verschijnselen die in de algemene hondenpopulatie gezien worden bij overdosering (zie rubriek 4.10). De behandeling van honden met een hoog aantal circulerende microfilariae kan soms leiden tot het ontstaan van overgevoeligheidsreacties zoals bleke slijmvliezen, braken, trillen, zwaar ademen of een overmatige speekselvloed. Deze reacties worden veroorzaakt door de afgifte van proteïnen van dode of stervende microfilariae en zijn geen direct toxisch effect van het diergeneesmiddel. Het gebruik bij honden die lijden aan microfilaremie wordt derhalve niet aanbevolen. In gebieden met een hartwormrisico, of indien bekend is dat een hond van en naar een gebied met hartwormrisico gereisd heeft, wordt aanbevolen een dierenarts te raadplegen voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend, om de aanwezigheid van een gelijktijdige besmetting met Dirofilaria immitis uit te sluiten. In geval van een positieve diagnose is een adulticide behandeling geïndiceerd voordat het diergeneesmiddel wordt toegediend.
Echinococcose vormt een risico voor de mens. In geval van Echinococcose moeten specifieke richtlijnen voor de behandeling, de follow-up en de bescherming van mensen worden gevolgd. Deskundigen of instituten op het gebied van de parasitologie moeten worden geraadpleegd. Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte honden of individuen met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor die dieren of uitsluitend na een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts. Bij honden jonger dan 4 weken oud is een lintworminfectie ongewoon. De behandeling van dieren jonger dan 4 weken oud met een combinatiepreparaat is daarom waarschijnlijk niet nodig.

4.6 Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient Handen wassen na gebruik. In geval van accidentele ingestie van de tabletten, vooral door een kind, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) In zeer zeldzame gevallen zijn systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals spiertremoren en ataxie) en/of (no space between en and / gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken, diarree, anorexie en kwijlen) waargenomen bij honden na toediening van de combinatie van milbemycine oxime en praziquantel.

4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Het diergeneesmiddel mag worden gebruikt bij fokdieren, inclusief drachtige en lacterende teven.

4.8 Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van de macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de combinatie van milbemycine oxime en praziquantel in de aanbevolen dosering. Omdat verdere studies ontbreken, is voorzichtigheid geboden wanneer het diergeneesmiddel gelijktijdig met andere macrocyclische lactonen wordt toegediend. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren.

4.9 Dosering en toedieningsweg Oraal gebruik. Honden moeten gewogen worden voor een nauwkeurige dosering. Minimale aanbevolen dosering: 0,5 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg worden eenmalig oraal toegediend. Het diergeneesmiddel moet worden toegediend met of na wat voer. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de hond, is de praktische dosering als volgt:
Dosering:  
5 – 25 kg 1 tablet
>25 - 50 kg 2 tabletten
>50 – 75 kg 3 tabletten
In gevallen waarin preventie tegen hartwormziekte wordt toegepast en waarbij tegelijk een behandeling tegen lintworm vereist is, kan het diergeneesmiddel het monovalente diergeneesmiddel voor de preventie van hartwormziekte vervangen. Voor de behandeling van Angiostrongylus vasorum- infecties dient milbemycine oxime viermaal te worden toegediend met een interval van een week. Indien gelijktijdig een behandeling tegen cestoden geïndiceerd is, wordt aanbevolen om eenmaal het diergeneesmiddel toe te dienen en daarna verder te gaan met het monovalente diergeneesmiddel dat alleen milbemycine oxime bevat gedurende de drie resterende wekelijke behandelingen.  7 In endemische gebieden zal een vier wekelijkse toediening van het diergeneesmiddel angiostrongylose voorkomen door vermindering van het aantal immature volwassen (L5) en volwassen parasieten, wanneer gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is. Voor de behandeling van Thelazia callipaeda dient milbemycine oxime in 2 behandelingen te worden toegediend, met een interval van zeven dagen. Indien een gelijktijdige behandeling tegen cestoden geïndiceerd is, kan het diergeneesmiddel het monovalente diergeneesmiddel met alleen milbemycine oxime vervangen.


4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk Geen gegevens beschikbaar.

4.11 Wachttermijn(en) Niet van toepassing.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 

6.1 Lijst van hulpstoffen Microkristallijne cellulose Lactosemonohydraat Povidon Natriumcroscarmellose Colloïdaal siliciumdioxide anhydraat Vleessmaakstof Gistpoeder Magnesiumstearaat

6.2 Onverenigbaarheden Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheidstermijn Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar

6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel.

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking Blisterverpakkingen van koud gevormd OPA/Al/PVC-folie en aluminiumfolie. Doos met 1 blisterverpakking met 4 tabletten.

 6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen. 


Deel dit product


Meer uit deze Categorie