Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Milbactor Kat | 4 Tabletten/ 48 tabletten

CEVA Sante Animale

Milbactor Kat | 4 Tabletten/ 48 tabletten

€17.95

Milbactor Kat

SAMENSTELLING Per filmomhulde tablet: Werkzame bestanddelen: Milbemycine oxime 16 mg Praziquantel 40 mg  

FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Roodbruine, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten met een breukstreep op één zijde. De tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke helften.

KLINISCHE GEGEVENS  Kat (met een gewicht van ten minste 2 kg) 4.2 Indicaties bij katten: behandeling van menginfecties met onvolwassen en volwassen lintwormen en spoelwormen: - lintworm: Dipylidium caninum Taenia spp. Echinococcus multilocularis - spoelworm: Ancylostoma tubaeforme Toxocara cati
Preventie van hartwormziekte (Dirofilaria immitis), indien een gelijktijdige behandeling tegen lintworm geïndiceerd is.

Contra-indicaties Niet gebruiken bij katten die minder dan 2 kg wegen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of een van de hulpstoffen.

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
Het is raadzaam om alle dieren, die in hetzelfde huishouden leven, gelijktijdig te behandelen. Om een doeltreffend wormcontrole programma op te stellen, dient men rekening te houden met  de leefomgeving. Wanneer een D. caninum infectie aanwezig is, dient men een gelijktijdige behandeling tegen tussengastheren, zoals vlooien en luizen, te overwegen ter preventie van herinfectie. Resistentie van parasieten tegen een bepaalde klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum van die klasse.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Er zijn geen studies uitgevoerd met ernstig verzwakte katten of individuen met een ernstig verminderde nier- of leverfunctie. Het diergeneesmiddel wordt niet aanbevolen voor die dieren of uitsluitend na een risico/batenanalyse door de verantwoordelijke dierenarts. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient In geval van accidentele ingestie van de tabletten, vooral door een kind, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Handen wassen na gebruik. Echinococcose vormt een risico voor mensen. Aangezien Echinococcose een meldingsplichtige ziekte is voor de World Organisation for Animal Health (OIE), dienen specifieke richtlijnen over behandeling, nazorg en voorzorgsmaatregelen voor mensen verkregen te worden van de relevante bevoegde autoriteit.

Bijwerkingen (frequentie en ernst) In zeer zeldzame gevallen, in het bijzonder bij jonge katten, zijn na het toedienen van de combinatie milbemycine/praziquantel systemische verschijnselen (zoals lethargie), neurologische verschijnselen (zoals ataxie en spiertremor) en/of gastro-intestinale verschijnselen (zoals braken en diarree) waargenomen.

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Het diergeneesmiddel kan worden gebruikt bij fokdieren, met inbegrip van drachtige en lacterende poezen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Het gelijktijdig gebruik van milbemycine oxime en praziquantel met selamectine wordt goed verdragen. Er werden geen interacties waargenomen wanneer de aanbevolen dosering van het macrocyclische lactoon selamectine werd toegediend tijdens de behandeling met de aanbevolen dosering milbemycine oxime en praziquantel. Omdat verdere studies ontbreken, is voorzichtigheid geboden wanneer het diergeneesmiddel gelijktijdig met andere macrocyclische lactonen wordt gebruikt. Ook zijn dergelijke studies niet uitgevoerd met drachtige dieren

Dosering en toedieningsweg Oraal gebruik. Dieren dienen gewogen te worden om een nauwkeurige dosering te garanderen. Minimum aanbevolen dosering: eenmalige orale toediening van 2 mg milbemycine oxime en 5 mg praziquantel per kg lichaamsgewicht. Het diergeneesmiddel moet worden toegediend met of na wat voedsel. Dit verzekert een optimale bescherming tegen hartwormziekte. Afhankelijk van het lichaamsgewicht van de kat, is de praktische dosering als volgt:    Lichaamsgewicht      Filmomhulde tabletten voor katten
         2 - 4 kg                      ½ tablet
      > 4 - 8 kg                      1 tablet
      > 8 - 12 kg                   1½ tabletten Het diergeneesmiddel kan ingezet worden in een programma ter preventie van hartwormziekte indien gelijktijdig een behandeling tegen lintworm vereist is. Het diergeneesmiddel werkt gedurende één maand preventief tegen hartwormziekte. Voor regelmatige preventie van hartwormziekte, heeft het gebruik van een monovalent diergeneesmiddel de voorkeur.

 Bij Overdosering  kan, naast de verschijnselen die werden waargenomen bij de aanbevolen dosering  kwijlen worden waargenomen. Dit verschijnsel verdwijnt gewoonlijk spontaan binnen een dag. 


FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN Farmacotherapeutische groep: Endectociden, macrocyclische lactonen, milbemycine, combinaties ATCvet-code: QP54AB51 5.1 Farmacodynamische eigenschappen Milbemycine oxime behoort tot de groep van de macrocyclische lactonen, geïsoleerd uit de gisting van Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Het is actief tegen mijten, tegen larven en volwassen stadia van nematoden, alsook tegen larven van Dirofilaria immitis. De werkzaamheid van milbemycine berust op zijn werking op de neurotransmissie bij invertebrata: milbemycine oxime, net als avermectines en andere milbemycines, verhoogt bij nematoden en insecten de membraanpermeabiliteit voor chloorionen via glutamaatafhankelijke chloorionenkanalen (gerelateerd aan GABAA en glycinereceptoren bij vertebraten). Dit leidt tot hyperpolarisatie van het neuromusculair membraan en een verslappende verlamming en dood van de parasiet. Praziquantel is een geacetyleerd pyrazino-isoquinolinederivaat. Praziquantel is werkzaam tegen cestoden en trematoden. Het wijzigt de permeabiliteit voor calcium (influx van Ca2+) van de membranen van de parasiet. BD/2015/REG NL 114991/zaak 452473//387408 7 Dat verstoort het evenwicht van de membraanstructuren en leidt zo tot een membraandepolarisatie en een bijna onmiddellijke contractie van de musculatuur (tetanie), snelle vacuolisatie van het syncytieel tegumentum en vervolgens ontbinding ervan (blaarvorming)). Dit resulteert in een gemakkelijkere uitdrijving uit het maag-darmkanaal of de dood van de parasiet. 5.2 Farmacokinetische eigenschappen Bij gevoede katten bereikt praziquantel maximale plasma concentraties binnen 3 uur na orale toediening. De eliminatie halfwaardetijd is ongeveer 2 uur. Na orale toediening aan gevoede katten, bereikt milbemycine oxime maximale plasma concentraties binnen 5 uur. De eliminatie halfwaardetijd is ongeveer 43 uur (± 21 uur). Bij de rat blijkt de metabolisatie compleet, doch langzaam te zijn, omdat onveranderd milbemycine oxime niet wordt teruggevonden in urine of faeces. De voornaamste metabolieten bij de rat zijn monohydroxy derivaten, toe te schrijven aan biotransformatie in de lever. Naast de relatief hoge leverconcentraties, is er enige concentratie in het vet, wat de lipofiliteit weergeeft.
FARMACEUTISCHE GEGEVENS 6.1 Lijst van hulpstoffen Kern: Microkristallijne cellulose Lactosemonohydraat Povidone Natriumcroscarmellose Colloïdaal siliciumdioxide anhydraat Magnesiumstearaat Omhulsel: Hypermellose Talk Propyleenglycol Titaniumdioxide (E171) Vleessmaakstof Gistpoeder IJzeroxide, rood (E172) 6.2 Onverenigbaarheden Niet van toepassing

 Houdbaarheidstermijn Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 2 jaar Houdbaarheid van gehalveerde tabletten na eerste opening van de directe verpakking: 6 maanden  

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Geen speciale voorzorgen ten aanzien van de temperatuur bij de bewaring van dit diergeneesmiddel. Gehalveerde tabletten bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke blisterverpakking en bij de volgende toediening gebruiken. Bewaar de blister in de buitenverpakking.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Het diergeneesmiddel dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.


Deel dit product


Meer uit deze Categorie