Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Imaverol 100 ml

Elanco

Imaverol 100 ml

€22.55

Imaverol 100 ml

Receptplichtig diergeneesmiddel ,alleen bestellen als u een recept heeft van uw eigen dierenarts.

Doeldier hond.

Indicaties Huidschimmelinfecties  veroorzaakt door:Trichophyton verrucosum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton equinum, Microsporum equinum, Microsporum canis, Microsporum gypseum, Pityrosporum pachydermatis

Contra-indicaties Niet toedienen aan honden met een leverbeschadiging.

Bijwerkingen Geen bekend.

Dosering/Toediening
· RunderenDrie tot vier maal met drie tot vier dagen tussentijd de letsels behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water). Eerst eventuele korsten verwijderen. Aangeraden wordt de eerste keer het dier volledig te behandelen.
· PaardenVier maal met drie tot vier dagen tussentijd de letsels behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water). Eerst eventuele korsten verwijderen. Aangeraden wordt de eerste keer het dier volledig te behandelen
.· Honden Vier maal met drie tot vier dagen tussentijd de letsels behandelen met een emulsie van 0,2% werkzame stof (1 deel oplossing verdunnen met 49 delen water). Eerst eventuele korsten verwijderen. Aangeraden wordt de eerste keer het dier volledig te behandelen.

Wachttijdadvies: Rund 0 dagen voor de slacht 0 dagen voor de melk Paard 0 dagen voor de slacht

 Bijsluitertekst: 

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Imaverol 100mg, concentraat voor topicaal gebruik.


2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Werkzaam bestanddeel:
Enilconazole 100 mg per ml oplossing.
Zie rubriek 6.1 voor de volledige lijst van hulpstoffen.


3. FARMACEUTISCHE VORM
Concentraat voor topicaal gebruik.
Bruin-gele, heldere visceuze oplossing

4. KLINISCHE GEGEVENS

4.1 Doeldiersoorten
Runderen, paarden en honden.

4.2 Indicaties voor gebruik met specificatie van de doeldiersoorten
Imaverol is geïndiceerd voor de behandeling van dermatofytosen veroorzaakt door:
Trichophyton verrucosum
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton equinum
Microsporum canis
Microsporum gypseum

4.3 Contra-indicaties
Geen.

4.4 Speciale waarschuwingen
Geen.

4.5 Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik
Dermatophyten, en vooral de species Trichophyton verrucosum, T. mentagrophytes en Microsporum
canis hebben een zoonotisch potentieel. Het is daarom van belang om voorzorgsmaatregelen (dragen
van handschoenen, niet in contact komen met haren) in acht te nemen bij het behandelen van dieren.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
De oplossing moet voor gebruik verdund worden.
Enkel voor uitwendig gebruik.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Draag beschermende kledij zoals ondoordringbare, rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.
Wanneer het concentraat in contact komt met de huid, onmiddellijk de bevuilde kledij uittrekken en de
huid rijkelijk met water en zeep wassen.
Wanneer het concentraat in contact komt met de ogen, onmiddellijk spoelen met overvloedig water.
Zoek medische hulp wanneer de irritatie blijft. Bij accidenteel inslikken, onmiddellijk de mond
spoelen met overvloedig water en medische hulp zoeken.
Was de handen na gebruik.
2
SKP – NL versie Imaverol 100 mg (glas)

4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst)
Imaverol wordt zeer goed verdragen. In tegenstelling tot de geconcentreerde oplossing is de verdunde
oplossing niet irriterend voor de huid of voor de ogen en kan door de behandelde dieren opgelikt
worden zonder dat er zich bijwerkingen voordoen. Imaverol is niet corrosief.

4.7 Gebruik tijdens dracht of lactatie
Imaverol kan veilig aangewend worden tijdens de dracht en lactatieperiode.

4.8 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen.

4.9 Dosering en toedieningsweg
Enkel voor topicaal gebruik.
Verdunnen en toedienen in een goed geventileerde ruimte.
De geconcentreerde Imaverol oplossing wordt verdund in 50 delen lauw water zodat een 0,2 %
oplossing (2000 ppm) bekomen wordt: 1 deel geconcentreerde oplossing in 50 delen lauw water:
bijvoorbeeld 100 ml Imaverol in 5 liter lauw water.
De behandeling bestaat uit 4 topicale aanwendingen met een tussentijd van 3 tot 4 dagen tussen elke
toepassing. In hardnekkige gevallen moet de behandelingsduur verlengd worden.
Dermatofyten groeien uit tot in de haarfollikels. Daarom is het noodzakelijk met behulp van een harde
borstel, gedrenkt in de verdunde Imaverol oplossing, eventuele korsten eerst te verwijderen.
Het is ten zeerste aangeraden het dier bij de eerste behandeling volledig met de verdunde oplossing te
besproeien om ook de subklinische letsels te bereiken. De haren worden best geknipt rondom het
letsel. Indien meerdere letsels aanwezig zijn is het best om alle haren te knippen of zoals van
toepassing bij de hond, voorzichtig te scheren.
Runderen: de dieren worden ofwel met de verdunde oplossing gewassen, ofwel wordt de oplossing
met een sproeier of hogedrukspuit op de dieren aangebracht. Bij volwassen runderen
moet tenminste 1 liter van de verdunde oplossing worden aangewend bij iedere
toepassing, bij kalveren tenminste 1/2 liter.
Honden: de verdunde oplossing moet goed tegen de groeirichting van het haar ingewreven worden
om met zekerheid de huid goed te bevochtigen. Om dezelfde reden is het zelfs aan te
raden langharige honden voor de behandeling te scheren. Honden mogen zelfs gebaad
worden in de verdunde oplossing.
Paarden: het dier moet bij de eerste toepassing volledig gewassen worden. Voor de verdere
toepassingen wordt de verdunde oplossing op de letsels en de huid rond de letsels
ingewreven.

4.10 Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Na topicale toepassing van een overdreven volume van de verdunde oplossing kunnen geen toxische
effecten veroorzaakt worden. Zelfs na orale opname van de verdunde oplossing is de systemische
opname zo gering dat ook hier geen toxische symptomen te verwachten zijn. Bij accidentele orale
opname van het onverdund product kunnen centrale atypische nerveuse effecten optreden.

4.11 Wachttijden
Runderen: Vlees – nul dagen
Melk – nul dagen
Paarden: Vlees – nul dagen
3
SKP – NL versie Imaverol 100 mg (glas)

5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
Farmacotherapeutische groep: Schimmelwerend product voor topicaal gebruik
ATCvet-code: QD01AC90

5.1 Pharmacodynamische eigenschappen
Imaverol bevat enilconazole, een antimycoticum, dat tot de chemische klasse van de imidazoles
behoort. In-vitro en in-vivo studies hebben aangetoond dat lage concentraties van enilconazole zeer
doeltreffend zijn tegen alle belangrijke dermatofyten (Microsporum spp., Trichophyton spp.).
Het werkingsmechanisme van enilconazole ligt meer bepaald in de inhibitie van de cytochroom P-450
afhankelijke 14-a-demethylatie van lanosterol, één van de hoofdstappen in de biosynthese van
ergosterol, een essentiële component van het celmembraan.

5.2 Pharmacokinetische eigenschappen
De systemische beschikbaarheid van enilconazole is zeer laag, omdat het slechts in zeer geringe mate
wordt geabsorbeerd na topicale toepassing.
Na orale toediening vindt er een uitgebreid first pass metabolisme plaats. In het weefsel wordt
nauwelijks residu gedetecteerd en de waarden zijn relatief het hoogst in de lever. Distributie vanuit
weefsels en plasma vindt plaats met een halfwaardetijd van 12-16 uur in runderen. Enilconazol wordt
uitgebreid gemetaboliseerd en de hoofduitscheidingroutes zijn urine en feces. Excretie in de melk van
runderen is zeer laag.

6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1 Lijst van hulpstoffen
Sorbitan lauraat
Polysorbaat

6.2 Onverenigbaarheden
Geen.

6.3 Houdbaarheidstermijn
In verkoopverpakking: 3 jaar.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 3 maanden
Eens de waterige Imaverol-verdunning is aangemaakt, dient deze onmiddellijk gebruikt te worden.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Niet boven 25°C bewaren.
De fles in de verpakking bewaren.
In een goed geventileerde ruimte bewaren.
De afkorting “Exp.” op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de datum die na de
afkorting vermeld staat (maand en jaartal).

6.5 Aard en samenstelling van de primaire verpakking
Bruine type III glazen flacon (100 ml) met polyethyleen schroefdop met polyethyleen liner van lage
densiteit.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiend afvalmateriaal
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.
Het product dient niet in de waterloop terecht te komen
4
SKP – NL versie Imaverol 100 mg (glas)

7. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN
Eli Lilly Benelux NV
Division Elanco Animal Health
Stoofstraat 52
B-1000 BRUSSEL
België

 


Deel dit product