Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Eliminall spot on L Dog 3 pipet

Zoetis / Pfizer

Eliminall spot on L Dog 3 pipet

€18.50

Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) en teken (Dermacentor reticulatus) en Trichodectes canis (bijtende luis) bij de hond

  • Eliminall® is een nieuwe, op fipronil gebaseerde, oplossing tegen vlooien, teken en luizen. Fipronil is de naam van het molecuul (de werkzame stof) in Eliminall® en het is momenteel het meest gebruikte antiparasitaire middel op de markt tegen deze parasieten bij huisdieren.
  • Eliminall® is effectief bij het behandelen en voorkomen van teken, vlooien en luizen*
  • Eliminall® moet uitwendig worden aangebracht. Dat wil zeggen dat het alleen op de huid van het huisdier mag worden aangebracht en wel in het nekgebied. Die plek is namelijk zo goed als onbereikbaar wanneer het huisdier zichzelf wast of likt.
  • Eliminall® is verkrijgbaar in een doosje met drie gebruiksvriendelijke pipetten. Met deze verpakkingen en een maandelijks doseringsregime kunt u uw huisdier zeer effectief beschermen gedurende drie  maanden.

BIJSLUITER

Eliminall 67/134/268/402 mg spot-on oplossing voor honden.

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND  
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant: 
KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovenië 
Distributeur:Pfizer Animal Health B.V., Postbus 37, NL - 2900 AA Capelle a/d IJssel, Nederland 
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL 
Eliminall 67/134/268/402 mg spot-on oplossing voor honden. 
3. GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN 
Iedere doseringseenheid (pipet) bevat 
Dosis eenheid/Werkzaam bestanddeel/Sterkte HulpstofButylhydroxyanisol (E320)/HulpstofButylhydroxytolueen (E321) 
Eliminall 67 mg/Fipronil 67 mg/ 0,134 mg/ 0,067 mg 
Eliminall 134 mg/Fipronil 134 mg/ 0,27 mg/ 0,13 mg 
Eliminall 268 mg/Fipronil 268 mg /0,54 mg/ 0,27 mg 
Eliminall 402 mgFipronil 402 mg/ 0,80 mg/ 0,40 mg 
Lichtgele tot gele, heldere vloeistof. 
4. INDICATIES 
Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) en teken infestaties (Dermacentor reticulatus).Bestrijding van infestaties met bijtende luizen (Trichodectes canis) bij honden. De meeste luizen worden binnen 2 dagen gedood. De insecticide werking tegen nieuwe infestaties met volwassen vlooien duurt tot 8 weken.Het product heeft een persisterende acaricide werking tot 3 weken tegen Ixodes ricinus en tot 4 weken tegen Rhipicephalus sanguineus en Dermacentor reticulatus . Indien sommige soorten teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) bij toediening al aanwezig zijn, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood.Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis, indien dit eerder is gediagnostiseerd door een dierenarts. 
5. CONTRA-INDICATIE(S) 
In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan pups  jonger dan 2 maanden oud en/of aan pups die minder dan 2 kg wegen.Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren.Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen optreden.Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit totoverdosering kan leiden. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof, dimethyl sulfoxide of een van de andere hulpstoffen. 
6. BIJWERKINGEN 
Indien het product opgelikt wordt kan een korte periode van overmatig spIeekselen wordenwaargenomen. Als zeer zelden voorkomende vermoedelijke bijwerkingen zijn na gebruik gerapporteerd: voorbijgaande huidreacties op de plaats van toedienen (huidverkleuring, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid.of kaalheid. In uitzonderlijke gevallen werd overmatig speekselen, reversibele neurologischesymptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen), braken of ademhalingsproblemen waargenomen na gebruik.Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 
7. DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Honden. 
8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN) 
Wijze van toediening en dosering: 
Alleen voor uitwendig gebruik. 
 Dien het product lokaal op de huid toe, overeenkomstig het lichaamsgewicht volgens onderstaande tabel: 
Honden Aantal pipetten Pipet volume Sterkte 
> 2 kg tot 10 kg 1 pipet 0,67 ml 67 mg 
> 10 kg tot 20 kg 1 pipet 1,34 ml 134 mg 
> 20 kg tot 40 kg 1 pipet 2,68 ml 268 mg 
40 kg tot 60 kg 1 pipet 4,02 ml 402 mg 
> 60 kg 1 pipet + geschikte kleinere pipet  4,02 ml + geschikte combinatie 402 mg + geschikte combinatie 
Toedieningweg: 
1.Haal de pipet uit het triplex zakje. Houd de pipet rechtop. Draai en trek de dop vande pipet.  
2.Draai de dop om en plaats de achterkant van de dop op de pipet. Duw en draai de dop rond op de punt van de pipet om de pipet te openen, verwijder dan de dop van de pipet. 
3.Duw de haren van het dier tussen de schouderbladen opzij tot de huid goed zichtbaar is.  
4.Plaats de punt van de pipet direct op de huid en knijp meerdere keren  in de doseringspipet om de pipet direct op de huid leeg te maken op één of twee plaatsen 
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING  
Het is belangrijk om het product daar aan te brengen waar het dier het  niet kan aflikkenen dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. De haren moeten uit elkaar geduwd worden en het product dient op de huid aangebracht te worden. Tijdelijke vachtveranderingen (klittende/vette vacht en/of resten op de vacht) kunnen worden waargenomen op de toedieningsplaats.Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding kan het behandelingsschema aangepast kunnenworden aan de plaatselijke epidemiologische omstandigheden.In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken. 
10. WACHTTERMIJN 
Niet van toepassing. 
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
 Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.Niet gebruiken na de uiterste gebruikdatum die is vermeld op de verpakking. 
12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN) 
Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product moet worden vermeden. Na wekelijks baden in water gedurende één minuut was de persisterende insecticide werking tegen vlooien 7 weken.Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de bloostelling aan tekenis behandeld, zullen teken binnen de eerste 24-48 uur na de aanhechting gedood worden. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten. Eenmaal dood zullen teken van het dier vallen, maar wanneer dit niet gebeurt kunnen teken worden verwijderd door er voorzichtig aan te trekken.Vlooien van huisdieren infesteren vaak de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier,tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze plekken moeten worden behandeld, in geval van een massale infestatie en bij aanvang van de bestrijdingsmaatregelen, met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.Indien het product wordt gebruikt als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooienveroorzaakte allergische dermatitis, is het aanbevolen de allergische patiënt en de andere honden inhet huis maandelijks te behandelen.Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens met meerdere dieren dienen alle honden enkatten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.Dieren dienen voor behandeling nauwkeurig gewogen te worden.Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, de ogen onmiddellijk en grondig spoelen met water.Het is belangrijk om het product daar aan te brengen waar het dier het niet kan aflikkenen dat dieren elkaar niet likken direct na de behandeling. Gebruik het product niet op wonden of beschadigde huid.Laboratorium studies met fipronil hebben niet aangetoond dat er teratogene of embryotoxische  effecten zijn.Studies bij drachtige en zogende teven zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met professioneel diergeneeskundig advies en een baten/risico beoordeling.Er werden geen bijwerkingen waargenomen in veiligheidsstudies bij 8 weken oude pups, groeiende honden en honden met een lichaamsgewicht van ongeveer 2 kg, na een behandeling met 5 maalde aanbevolen dosering. Het risico van optreden van bijwerkingen (zie rubriek 6) kan echter toenemen wanneer overgedoseerd wordt. Daarom dienen dieren altijd behandeld te worden met de correcte pipetmaat overeenkomstig het lichaamsgewicht.Fipronil kan gevaar opleveren voor waterorganismen. Honden mogen niet in open water zwemmen binnen 2 dagen na behandeling.Waarschuwingen voor de gebruikerDit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen worden vermeden.In geval van accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld. Als de oogirritatie aanhoudt zoek medische hulp en laat de bijsluiter of het etiket  aan de arts zien. Niet roken, drinken of eten tijdens toediening.Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt de handen wassen met water en zeep. Handen wassen na gebruik.Mensen met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of dimethylsulfoxide of andere hulpstoffen moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren, in het bijzonder bij kinderen. 
13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN  
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.Fipronil kan gevaar opleveren voor  waterorganismen. Verontreinig geen vijvers, waterlopen of sloten met het product of lege verpakking. 
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 
15. OVERIGE INFORMATIE 
REG NL 107929  KANALISATIE  VRIJ  
Witte polypropyleen pipet met een polyethyleen of polyoxymethyleen afsluiting. Iedere pipet is verpakt in een polyethyleen terephtalaat/aluminium/low density polyethyleen triplex verpakking.Doos met 1, 3, 6, 10, 20 of 30 pipetten.Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.Gelieve voor alle informatie over dit diergeneesmiddel contact op te nemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.


Deel dit product


Meer uit deze Categorie