Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0
Cazitel Plus XL l 50 tabletten

Zoetis / Pfizer

Cazitel Plus XL l 50 tabletten

€299.00

Cazitel Plus XL wormabletten voor honden

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN Werkzame bestanddelen: 1 tablet bevat 175 mg praziquantel, 175 mg pyrantel (overeenkomend met 504 mg pyrantelembonaat) en 525 mg febantel.

INDICATIES Bij honden: behandeling van menginfecties door rondwormen en platwormen van de volgende species: Rondwormen: Spoelwormen: Toxocara canis, Toxascaris leonina (volwassen en laat-onvolwassen vormen). Haakwormen: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma canium (volwassen). Zweepwormen: Trichuris vulpis (volwassen). Platwormen: Lintwormen: Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia species (T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (volwassen en onvolwassen vormen).

CONTRA-INDICATIES Niet gelijktijdig gebruiken met piperazinederivaten, omdat de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd. Niet gebruiken in dieren met een bekende overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN Geen bekend. Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS Honden.

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG Voor orale toediening. De aanbevolen doseerfrequenties zijn: 15 mg/kg lichaamsgewicht febantel, 5 mg/kg pyrantel (overeenkomend met 14.4 mg/kg pyrantelembonaat) en 5 mg/kg praziquantel. 1 tablet per 35 kg lichaamsgewicht. De tabletten kunnen direct aan de hond worden toegediend, of met het voer worden vermengd. Honden hoeven voor of na behandeling niet nuchter te zijn.

Doseertabel: Honden van 35 kg 1 tablet. Honden die zwaarder dan 35 kg ziijn, kan1 tablet Cazitel XL worden gegeven plus een passende hoeveelheid Cazitel Plus tabletten overeenkomend met 1 tablet per 10 kg lichaamsgewicht. 

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING Voor een juiste dosering moet het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk bepaald worden; de nauwkeurigheid van het doseerhulpmiddel dient te worden nagegaan. Resterende tabletdelen mogen niet meer worden gebruikt.

WACHTTERMIJN Niet van toepassing

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN Niet gebruiken na de uiterste gebruikdatum die is vermeld op het etiket. Voor dit diergeneesmiddel gelden geen speciale bewaarcondities. Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. SPECIALE WAARSCHUWINGEN Niet gelijktijdig gebruiken met piperazinederivaten, omdat de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd. Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge stoffen kan tot toxiciteit leiden. Een lintworminfestatie zal zeker terugkeren tenzij de tijdelijke gastheren zoals vlooien, muizen, etc. worden aangepakt. Een lintworminfestatie is onwaarschijnlijk bij pups jonger dan 6 weken. Teratogene effecten, toegewezen aan hoge doses van febantel, zijn gemeld bij schapen en ratten. Er zijn geen studies tijdens de vroege dracht uitgevoerd in honden. Gebruik van het product tijdens de dracht dient in overeenstemming met een “baten-risico” beoordeling van de verantwoordelijke dierenarts te gebeuren. Het wordt geadviseerd om het product niet te gebruiken bij honden tijdens de eerste 4 weken van de dracht. De aanbevolen dosis dient niet te worden overschreden bij de behandeling van drachtige teven. Parasitaire resistentie tegen iedere klasse van anthelmintica kan zich ontwikkelen na frequent herhaaldelijk gebruik van anthelmintica uit die klasse. Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient In geval van accidentele orale inname dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond.In het kader van goede hygiëne dienen personen die de tabletten direct aan de hond toedienen, of de tablet aan het hondenvoer toevoegen, na afloop hun handen te wassen. Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Geneesmiddelen dienen niet via het afvalwater of met het huishoudelijk afval weggeworpen te worden. Vraag aan uw dierenarts hoe u overtollige geneesmiddelen verwijdert. Deze maatregelen dienen ter bescherming van het milieu.

DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN 01 juli 2010 REG NL 105149 KANALISATIE VRIJ


Deel dit product


Meer uit deze Categorie