Vets4petZ Online Apotheek voor Dieren, Kwaliteit en Service van de Dierenarts
Winkelwagen 0

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite www.vets4petz.nl en www.v4p.eu
Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.
Hoewel Vets4petZ™ tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vets4petZ™ expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Vets4petZ™ garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.
U zal de uitgever, diens medewerkers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Vets4petZ™ hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Vets4petZ™ de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Vets4petZ™ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Vets4petZ™ niet geverifieerd.

Vets4petZ™ en /of moderatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Vets4petZ™. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Vets4petZ™ en/of moderatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Vets4petz.
Vets4petZ™ en/of moderatoren behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Vets4petZ™.

Intellectuele eigendomsrechten
Vets4petZ™, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vets4petZ™ of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Vets4petZ™ zendt, is niet gegarandeerd. Vets4petz raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Vets4petz te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vets4petZ™ te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vets4petZ™ en/of haar moderatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Vets4petZ™ op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vets4petZ™ of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vets4petZ™.

Internationale gebruikers
Deze website wordt gecontroleerd, beheerd en bijgewerkt door Vets4petZ™ te GOUDA, Nederland. De website is bestemd voor gebruik in Nederland. Vets4petZ™ verleent geen enkele garantie dat de op deze website vermelde informatie ook juist is voor plaatsen buiten Nederland en, in het bijzonder, dat de producten en diensten daar in dezelfde vorm, in dezelfde mate of onder dezelfde voorwaarden beschikbaar zullen zijn. Indien u zich buiten Nederland bevindt en toegang tot deze website hebt verkregen of van buiten Nederland gegevens hebt gedownload, mag u niet vergeten dat het tot uw verantwoordelijkheid behoort om de plaatselijke wetgeving na te leven.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Vets4petZ™ behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2009 Vets4petZ™